Honden & het WeetNietBeterSyndroom van hun onreinheid, en de schaamteloze moord op koningin Izébel

Deze hond is gestenigd, vermoedelijk tot hij dood was.
Die, en nog wel meer ook, kwam ik eens tegen op een trektocht. Niet in Nederland,
maar ergens waar men het duidelijk minder op honden begrepen heeft

Moorden gaat zonder meer te ver, al heb ik het persoonlijk ook niet op alle honden. Sommige zijn heel mooi, of zeer te waarderen als nuttige helpers,
zoals geleidehonden en speurhonden; maar ik bewonder graag op afstand.
Honden zijn vaak zo blafferig, dwingerig, tegen-je-op-springerig, zenuwachtig, eng.

Hoe enger het baasje, hoe enger de hond. En er zijn heel veel enge baasjes in Nederland.
“Nee hoor, mijn hond doet niks…”   “Hap!!”
In Europa worden jaarlijks zo’n vijftien kinderen door een hond doodgebeten.
Om te zwijgen van de miljarden ‘bijtincidenten’ (zoals die quasi onschuldig heten)
van de lieve Rottweilertjes tot en met schattige Huskies.

Maar er bestaan ook leuke, niet blaffende en nooit bijtende honden!
Die leuker zijn naarmate ze minder gestoord worden door bazige mensen.
Daar gaat dit blog verder niet over, maar wie die lollige honden zien wil moet de volgende tekst overslaan en doorscrollen tot er weer foto’s komen.

Het oudste huisdier van de mens
De hond houdt sinds ongeveer 16.000 jaar de mens gezelschap, en is tijdens die coëxistentie danig van gedaante en karakter veranderd, van de wolf die hij oorspronkelijk was tot extreem uiteenlopende soorten als de chiwawa en de dogo argentina.
Bemind en gehaat, vertroeteld en uitgebuit, alles heeft de mens met honden gedaan.
Hij was herdershond, schoothond, waakhond en jachthond, en bracht het zelfs tot heilige.

Onwetendheid onder een verstikkende vrome saus
En toen de mens zo ongeveer alles met de hond gedaan had wat maar met een levend wezen gedaan kan worden, kwamen de godsdiensten die hem onrein verklaarden.
Ik heb wel eens bedacht dat de betreffende goden een hekel aan de hond hebben omdat het een door mensen gemanipuleerd dier is, een slecht menselijk product.
Maar dat zijn koe, schaap, kip etcetera ook, en daar lusten die goden wel pap van.
Al ben ik dan niet echt hondenminnend, maar dat er anno 2012 nog steeds mensen bestaan die de hond uit naam van een archaïsche godheid onrein verklaren, is van de pot gepleurd.
En voor zichzelf maar respect eisen, die godsdienstigen,
terwijl ze andere wezens minachten, en nog niet eens weten waaróm ze dat doen.
Want net als bij het varken zwijgen gelovigen besmuikt als je ze vraagt waarom honden nou eigenlijk onrein moeten zijn. Of ze komen met hetzelfde soort bijeengescharrelde ‘wetenschappelijke bewijzen’ als bij het varken, dat de hond onhygiënisch is, en meer dan welk dier ook ziekteverwekkers bij zich draagt, en dergelijk slap geneuzel.

De hond als heilig dier van godinnen
De werkelijkheid wil ook hier dat het ‘onreine’ beest een totemdier van godinnen was,
en dat die godinnen in een langdurig proces, gedurende zo’n beetje het hele eerste millennium v.Chr., verdreven werden door een krijgszuchtige godsdienst die alles wat vrouwelijk was vernederde, degradeerde of verwierp.
De oudst beschreven godin aan wie honden waren gewijd is de Sumerische Gula, wier naam ‘de grote’ betekent, en die werd afgebeeld zittend op een hond, of op een hondentroon.
Van haar (en de oudere hondengodin Bau) zijn te Nippur tot ruim 5000 jaar oude tempels opgegraven. Gula was de opperarts van het pantheon, en de patroon van alle geneeskundigen, medicijnbereiders, vroedvrouwen en exorcisten.
De hond was aan haar gewijd omdat het likken van wonden en zweren door honden de genezing bevordert. Nu gruwen we van die gedachte, maar in de oudheid was dit een alom beproefde heelmethode (lees ook Lukas 16:21).
Gula’s tempel werd E-urgira genoemd, het ‘huis van de hond’. In haar heiligdommen zijn veel beeldjes van honden gevonden, en rond de tempels graven van honden, waarschijnlijk dieren die trouwe tempeldienst hebben gedaan en een natuurlijke dood zijn gestorven, wellicht ook honden die op hoogtijdagen aan haar geofferd zijn.
Gula’s hemelse standplaats was het sterrenbeeld dat bij ons Waterman heet, maar in de eerste astronomische teksten dus Gula. Het tegenoverliggende sterrenbeeld stelt vanouds een leeuw voor. Leeuwen werden als een hondensoort beschouwd. Het Sumerische woord voor hondachtige was ur, en voor leeuw urmah, oftewel ‘verheven hond’.

Veel antieke moedergodinnen worden dus door leeuwen vergezeld,
zoals de beroemde godin van Çatal Hüyük, maar haar gebeeldhouwde secondanten zouden best voorvaders van de kangal geweest kunnen zijn…
Gula, en haar collega’s elders waren ook vruchtbaarheidsgodinnen, en heersten als zodanig over leven en dood. Daarom was de levensboom een van hun symbolen. Een levensboom gelikt door hond(achtig)en staat dus voor opstanding uit de dood.

Gula’s verering verspreidde zich onder andere naar het westen waar zij zich vermengde met bestaande lokale moedergodinnen, zoals de Ugaritische Athirat en de Kanaänitische Asjera (later ook Astart/Isjtar), die ook de geneeskunde in hun takenpakket hadden.
Pelgrims uit alle windstreken trokken naar de honden, artsen en geneeskrachtige baden van haar heiligdommen, en lieten er ex voto’s achter uit dankbaarheid voor genezing.

Waarom de hond een onrein dier werd
In het Israëlische Ashkelon is een tempelcomplex uit circa 450 v.Chr. bloot gelegd, gewijd aan Astart en haar dienaren, onder wie Mukal of Resjef (Resheph), een onderwereldgod van ziekte en genezing (wiens kunsten over zijn gegaan op de Griekse god Apollo, en later op diens zoon Asklepios, in wiens tempels -het beroemde in Epidaurus bijvoorbeeld- ook honden werden gehouden om patiënten te likken).
In Ashkelon zijn vergelijkbare hondengraven gevonden als in Gula’s tempels,
en zo komen we in de buurt van de Bijbelse hondenhaat.
De hond wordt evenwel niet met name genoemd in de Bijbelse lijsten van onreine dieren (in Deuteronomium en Leviticus) want die gaan over dierenvlees dat men zou willen eten.
Hond stond nooit op het menu van het Middenoosten.
Maar de Bijbel telt voldoende passages waaruit blijkt dat de hond door de schrijvers diep veracht werd, al diende hij dan wel als herdershond en waakhond.

Kaleb, ‘hond’, komt als voornaam voor, maar alleen voor manspersonen in de oudste verhalen, toen het polytheïsme nog volop bloeide, en er in Kanaän tempels waren met heilige honden, en hondenbegeleiders die, toen de Joodse wet vorm kreeg als prostituees werden afgeschilderd, terwijl het offeren van een ‘hondenprijs‘ een gruwel ging heten. Verwilderde honden leefden in roedels rond de vuilnisbelten der steden, waar al een paar duizend jaar handelskaravaans doorheen trokken, zodat internationale mythen genoegzaam bekend waren, zoals die over de hondachtige onderwereldgod Anubis en de hellehond Cerberus. En zo werd de door de mens gecrëeerde hond van nuttig bruikbaar wezen tot afschuwelijk dier, geassocieerd met verboden godinnen, verderf, dood en hel.

De Islam nam de hondenhaat als vanzelf over, ook omdat het heiligdom te Mekka voordat het door Mohammed veroverd werd, gewijd was aan de godin Allat en haar zusters, die  ook een grote hond of leeuw als totemdieren hadden.
In Mekka mag geen archeologisch onderzoek gedaan worden (en ook anderszins is wetenschappelijk onderzoek naar de bronnen van de Islam niet mogelijk omdat dit heiligschennis is, waar de doodstraf op staat, dus dat schiet niet lekker op) maar pre-Islamitische nomadische Arabieren settelden zich in behoorlijke aantallen in antieke steden als Palmyra waardoor veel van hun godsdienstige praktijken toch welonderzocht zijn.

De Koran meldt niet expliciet dat de hond onrein is, maar wel dat vlees verboden is van
“al datgene waarover een andere naam dan die van Allah is aangeroepen”.
Toch een duidelijke aanwijzing dat ook hondenvlees verboden is, want dat werd tot minder dan anderhalf millennium geleden nog geofferd in Arabische contreien (onder het aanroepen van de betreffende geneesgod of godin).
Voor het ontbreken van duidelijke wetten in de Koran hebben Islamitische geleerden evenwel een slimme oplossing bedacht: de Hadith, een enorme verzameling uitspraken die aan de profeet worden toegeschreven, die van mond tot mond zijn overgeleverd, en ‘daardoor’ als zeer gezaghebbend gelden. (Qua wetenschappelijk bewijs vergelijk ik ’t met dat kinderspelletje in een kring waarbij een woord wordt doorgefluisterd, dat aan het eind geheel vervormd is. Maar dat suggereren alleen al is heiligschennis: Moslims moeten geloven dat al die opeenvolgende heren door de eeuwen heen Mohammeds woorden zuiver en foutloos hebben overgeleverd. Wat wel zo makkelijk is voor de moderne heren mullahs, want die kunnen zo alles recht breien wat krom is).

Koningin Izébel en de honden
De Bijbel vertelt een verhaal over een Sidonische (Phoenicische) prinses die uitgehuwelijkt was aan Achab, koning van het koninkrijk Israël, een uitwisseling zoals die in de millennia voor het begin van de jaartelling heel gebruikelijk was onder naburige koningshuizen.
Religieuze tolerantie was ook de normaalste zaak van de wereld. Ging men op reis naar een ander land, dan kon men in de lokale tempels tot zijn eigen godheden bidden en offeren omdat die in diepste wezen dezelfde waren als de goddelijke machten ter plaatse, al droegen ze dan andere namen, en was de lokale tempelsfeer anders. Het was dus in die tijd een gewone, van wederzijds respect getuigende zaak dat koning Achab met zijn vrouw eer betuigde aan haar hoogste goden, mede omdat die in alles overeen kwamen met de zijne. De Bijbel vertelt dat Achab een altaar voor Ba‘al (wat ‘Heer’ betekent) oprichtte, en daarbij Asjera-bomen (1 Koningen 16:32-33). Dat laatste wordt altijd simpel en dus onbegrijpelijk vertaald met ‘bos’, maar deze mededeling behelst een heiligdom voor het hoogste goddelijke echtpaar, gebruikelijk in de tijden voordat een machistisch godheid zich met geweld het albestuur toeëigende en godinnen wegvaagde,
een strijd waar de Joodse Bijbel feitelijk het verslag van is. Maarten ‘t Hart heeft eens een perfecte, afdoende column geschreven over de in de Bijbel verdonkeremaande Asjera.
Het Bijbelverhaal 1 Koningen hoofdstuk 17 en 18 vertelt een van de hoogtepunten in de bloederige strijd van de navolgers van de vergoddelijkte voorouder Jahwi-ilu tegen de bestaande godsdienstige status quo van oppergod El en echtgenote Asjera.
De voorvechter heet Elia (‘El = Jah’) die de almachtig god El, die in het hele oude middenoosten heerste, moest samensmeden met Elia’s stamvadergod Jah(wi-ilu), wat hem en zijn opvolgers lukte, anders zaten we nu niet met die drie macho-goden opgescheept.

Enfin, het komt er op neer dat Izébel, een adelijke vrouw die kon lezen en schrijven, en met diplomatieke middelen haar man bijstond om vrede met omringende volkeren te bewaren, het slachtoffer werd van de boze maar charismatische profeet van een opkomende vechtlustige godsdienst, die bendes ruige analfabete bergbewoners wist te mobiliseren.
Weduwe geworden werd Izébel belasterd en uit de weg geruimd, door een usurpator-koning, die eerst haar zoon, de wettelijke koning vermoordde (2 Koningen 9), en daarna Izébel uit het raam liet smijten, haar vertrapte met zijn paard en haar lijk door de honden liet verscheuren terwijl hij het paleis in bezit nam en er lekker ging zitten eten & drinken om zijn overwinning te vieren. Toen hij hoorde van Izébels lijkverminking zei hij zoiets als: “Net goed, krek wat God wil, ze moet totaal uitgegumd worden”.
Voor wie geïndoctrineerd is door de geest van de Bijbel mag dit een gerechte straf lijken,
maar bestudering van de (godsdienst)geschiedenis onthult eenzelfde type gruwel als het terrorisme van vandaag, dat ‘ongelovigen’ treft, of andersdenkenden afslacht zoals in Syrië.

De dood van Izébel als metafoor voor de uitroeiing van godinnenverering
Dat van die honden en Izébel is een triest, maar ook veelzeggend verhaal over de uitroeiing van antieke godinnen met wortel en tak. Haar dood was een politieke moord die door de overwinnaars gemixt werd met mythen om zichzelf te rechtvaardigen (de Bijbel is zo vaak tamelijk doorzichtige propagandalectuur. De Koran trouwens ook).
Het hoofdstuk dat op Izébels dood volgt, begint met de moord op de 70 zonen van Achab (Izébels echtgenoot). Als de Bijbel exacte aantallen noemt, gaat het steevast om symbolen. Izébel was van huis uit een vereerster van Astart, die in haar tijd al versmolten was met Asjera, de echtgenote van oppergod El. Die godin had 70 zonen.
Een overwinnaar zorgde er toen in de nieuw aangeleerde Assyrisch-Babylonische traditie voor dat ook de zonen van zijn vijand èn hun zaad van de aardbodem verdwenen.
2 Koningen 23 vertelt voorts hoe een opvolger, Josia, wiens heerschappij ergens voor of rond 600 v.Chr. wordt geschat alle oude heiligdommen verwoestte, en attributen van Ba’al en Asjera tot stof vergruisde of verbrandde, hun priesters vermoordde, graven vernielde, kortom een beeldenstorm, vernietigingsgolf en moordpartij van toen ongekende omvang. Maar die in de latere godsdienstgeschiedenis nog zo vaak plaats zou vinden, toen het Christendom in Europa en de Islam in Azië en Afrika oudere godsdiensten uitroeiden door heilige plaatsen te verwoesten, en wie niet bekeerd wilde worden de kop af te slaan.
Wat nog steeds gebeurt, nu de Islam andere godsdiensten opnieuw tracht te verdelgen.

Ja, dat was en blijft een fijn zooitje, die aanhangers van de moordlustige projectie die nog steeds als de God van Israël, Jehova en tenslotte Allah vereerd wordt, met alle oorlogen en vrouwenonderdrukking van dien. (Oh, sorry… het zijn goden van liefde en erbarmen, hè?)

Meer weten over (andere) goden in de Bijbel? 
Lees de
DDD, oftewel de Dictionary of_deities_and_demons_in_the Bible

Informatief wat betreft antieke vrouwelijke artsen is voorts dit hoofdstuk uit
Vrouwen in de heelkunde van E. de Jong en W. Mulder

Nu een paar fotootjes van vrije vrolijke honden

Op de Kaapverdische eilanden lopen de meeste honden los rond, lekker spelend met elkaar, rollend over straat. Hun karakters zijn niet verprutst door fokkers of opgefokte baasjes, want ze hebben vaak geen eigenaars. En hebben ze die wel, dan lopen ze niet aan lijntjes, kwijnen niet weg op bovenhuizen, eten geen fabrieksvoer, leven hun frustraties niet uit op willekeurige voorbijgangers

Of ze spelen in roedels in de woestijn. En nooit komen ze blaffend of agressief op mensen afrennen! Nooit springen ze tegen je op. Nooit bijten! Dit is echt het paradijs voor wie in Nederland bang is voor pitbulls en herders, zoals ik. Hier heb ik honden leuk leren vinden!

Ze spelen ook veel op het strand, en gaan er fijn samen zwemmen.
Of poepen en snuffelen. Gewoon gezellig alles doen wat des honds is

 En als ze siësta willen doen gaan ze zomaar lekker op straat liggen. Nadat ze ergens een vis hebben opgescharreld, of op een vast adresje een kliekje opgehaald


’s Nachts dutten ze op het strand, met z’n allen, en dromen prettige vrije hondendromen,
met rust gelaten door baasjes van het type dat “af, zit, koest!” gilt,
en gelukkig ook helemaal niet gestoord door minachtende mensen van enige godsdienst

Over Selma

Maarten Lutherschool 1958
Dit bericht werd geplaatst in Dode dieren, Religieuze Rimram, Weetnietbetersyndroom, Zoogdieren en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

43 reacties op Honden & het WeetNietBeterSyndroom van hun onreinheid, en de schaamteloze moord op koningin Izébel

 1. Beukmans zegt:

  Je hebt er werk van gemaakt, chapeau!
  Met veel genoegen gelezen alhoewel (nog) niet alle linkjes.
  Dank je wel.

  mvg

 2. Heerlijk een vrije hond!

 3. joost tibosch sr zegt:

  Het eerste boek, beginselprogramma, van een van die “heilige boeken” ,de bijbel, zegt uitdrukkelijk dat de wereld van de dieren “goed”is(Gen 1,20-23) en roept man-vrouw op ” als God te heersen over”, in contekst te begrijpen als zorg voor deze werkelijkheid met zijn dieren (Gen 1, 26-31). Met onze ogen en ons verstand gelezen kun je dat alleen maar interpreteren als zorg voor ons, nu in gevaar komend, milieu met al zijn met al zijn levende wezens en al zijn mogelijkheden..

  Ik zeg uitdrukkelijk “met onze ogen” en in onze tijd omdat opvattingen in de loop der tijden veranderen. In oude boeken vind je dus naast geweldig algemeen menselijke ook oude opvattingen die echt veranderd zijn. Oude boeken nu lezen en begrijpen kan alleen maar als je ze tegen de achtergrond van denken en cultuur van toen kunt lezen én beseft dat dat denken en die culturen veranderen. In die oude boeken vind je dan ook natuurlijk veel geweld en de gelijkhebberij van eigen goden, die toen ook met geweld indramden tegen andere goden. En al die goden dacht men zich in deze natuurwerkelijkheid.

  De in de joodse traditie gegroeide Godsnaam Jah(=Ïk ben bij jullie)weh(“voorzover ik ben”=Ik maak uit hoe ik er ben”) met zijn verbod van afbeelding verwijst naar een werkelijkheid buiten de onze. En daar kun/mag je in geloven of niet. En de bij die naam alsmaar genoemde strijd tegen afgoden, verwijst naar het feit dat mensen personen of zaken in onze werkelijkheid, zij het nu niet meer tot natuurgoden, wel tot God maken.. Dat is een heel ander verhaal geworden dan de oude gelijkhebberige strijd van goden tegen goden binnen onze natuurwerkelijkeid!

  Het gegeven dat christenen Jezus “Zoon van God” of “God” noemen zou voor hen dan ook niet mogen betekenen dat je hem tegen anderen uit kunt spelen en op die manier verafgoddelijken moet.. In theologische taal is er dan ook altijd uitdrukkelijk -wat ouderwets- bij gezegd dat hij “mens geworden is” of “mens” is..alhoewel dat dan weer te vaak op de achtergrond werd gedrongen! Theologie krijgt en veroorzaakt altijd al problemen met/in de religieuze werkelijkheid (Die laatste zin is een wat cynisch grapje van een theoloog, die het niet kon laten nu (te) lang te reageren)

 4. Maria Trepp zegt:

  Heb ik eroverheen gelezen in jouw omvangrijk pakket of ben je Nehalennia vergeten?
  Erg leuk blog.
  En hier zie mijn hond en mijn kat: http://passagenproject.com/blog6/2010/11/24/friends/

 5. Leuk verhaaltje.Maarre ik heb wel gemist dat honden totaal van hun oorsprong zijn verwijderd.
  B.v.: een hond ziet een kind als een klein mens.Een hybride hond ziet een kind als een mogelijke prooi.
  “wilde honden” is een ras dat nog maar sporadisch voorkomt–hebben ook niets met onze honden te maken..
  korea en china eten honden.
  Maar zwitserland ook; per jaar worden er nog 40.000 gslacht; dat mag niet op commerciele basis, wel prive.
  ook dat miste ik.
  maar allez; ik mis zoveel, en 150km verder is bijna 2 meter sneeuw en zijn 100 dorpen zonder electra….

 6. Ze bewijzen ook het bestaan van genetisch geheugen.Hier vechten honden anders, en ze kunnen “hekpaal klimmen”; een gemetselde paal naast een ingang van zo ongeveer 2 meter; klimmen ze zo tegen op

 7. knutselsmurf zegt:

  Ik geloof zelf in helemaal niets, maar het is wel interessant om te lezen waar ze het allemaal vandaan hebben. Overigens verklaart dit nog maar de helft van het fenomeen “godsdienst”. Het ontgaat me waarom mensen uberhaupt geloven en wat het verschil is met schizofrenie.
  Stemmen horen, buiten je eigen lichaam treden, de psychiater kan je zo uitleggen wat je dan hebt.

 8. selma zegt:

  Beukmans, dank je wel.

  Christien Damman,
  welke?

 9. Ik heb nu nog 3 honden; twee zijn er waardeloos van.
  De derde laat niemand toe en is niet corrupt.
  10 honden begraven; de laatste opgehangen in een boom, om me te pesten, doodgeslagen, vergiftigd, hondeziekte, onder auto gekomen.
  Vandaar dat ik afgerichte honden wil kopen; leven veel langer…

 10. selma zegt:

  Joost Tibosch,
  veel dank voor je uitgebreide reactie, met aan het eind – deed je dat expres? – een ‘honds’ grapje.

  Je begint echter meteen met een ingewikkeld probleem, want Genesis vertelt minstens twee verschillende scheppingsverhalen. In het eerste zegt God tegen man & vrouw dat ze de aarde moeten onderwerpen en heersen over alle dieren. In het tweede verhaal maakt God een man, die hij aanstelt om zijn tuin te bewerken, en die alle dieren hun naam mag geven. Vervolgens maakt hij de vrouw uit een rib van de man, als zijn hulp. Niks samen heersen.
  God zegt overigens wèl van de dieren dat ‘het goed is’, maar niet van de mensen!)
  Ik vind het lief en goed van je om zulke teksten te interpreteren als de zorg die wij dienen te hebben ‘voor ons, nu in gevaar komend, milieu met al zijn met al zijn levende wezens en al zijn mogelijkheden’. Maar wat mij betreft is dat een te gezochte exegese. Wat niet wegneemt dat ik christenen die uit antieke teksten lering trekken om zelf een beter, verantwoordelijker leven te leiden heel erg sympathiek vind.

  Wat je tweede alinea betreft: ja en amen. En was het maar zo dat alle mensen begrepen dat sommige teksten eeuwigheidswaarde hebben, en andere hopeloos antiek en verwerpelijk geworden. Dan waren de godsdienstoorlogen verleden tijd.

  Over de Godsnaam zijn bibliotheken vol geschreven, die heb ik niet paraat. Maar ik ben erg te spreken over het boek van J.C. de Moor waar ik in mijn blog naar verwijs (The rise of Jahwism).
  Over dat verbod van afbeelding zal ik eens een heeel aardig blog schrijven: dat was geen nieuwigheid toen, maar juist een teruggrijpen.

  Wat die voortdurende strijd tussen goden betreft… tja, daarvoor geef je de bekende kanseluitleg dat wij die moeten begrijpen als de spullen en personen die wij in ons eigen leven tot afgod maken. Dat is dominees boodschap. En ook zeker goed en nuttig in de poging een beter mens te worden. Maar ik doe liever aan geschiedenis en tekstkritiek.

  Tenslotte haal je Jezus erbij. In verband met mijn blog begrijp ik eigenlijk niet waarom. Zijn goddelijkheid en/of menselijkheid zijn zeer boeiende thema’s, waar eindeloos over gesteggeld is/wordt, kerken door gescheurd zijn. Ik brand me er even niet aan, al overweeg ik met Pasen een blogje te maken over de vele godenzonen en -dochters die in de bloei van hun leven sterven moesten om na drie dagen weder opstaan.
  Maar dat doet niets af aan de waardevolle betekenis van de figuur Jezus voor miljoenen christenen, zoals jij.

 11. selma zegt:

  Maria Trepp,
  Nehalennia doet niet mee in dit verhaal omdat het hier alleen over godheden van het Midden-Oosten gaat, uit de buurt en de tijd waarin de Bijbel is ontstaan.
  Maar de Europese godheden hadden natuurlijk ook hun totemdieren, en tot de hare behoorde een hondje. Dus ongetwijfeld was zij een arts-godin. Als watergodheid zal zij zeker ook vereerd zijn geweest in geneeskrachtige bronnen.

 12. selma zegt:

  PHMvdKletersteeg,
  ‘Leuk verhaaltje’, dank je wel.
  Natuurlijk heb je veel gemist, maar ik schrijf niet voor wat jij verwacht.
  Mijn thema was de vermeende godsdienstige onreinheid van honden.
  Daar horen al de zaken die jij aanhaalt niet bij, hoe interessant die op zich ook zijn.
  Dat honden totaal van hun oorsprong zijn verwijderd staat wel in mijn verhaal, met andere woorden.

 13. selma zegt:

  Knutselsmurf
  geloven, of niets geloven, kan daar ook nog iets tussenin? Ik hoop het, maar weet het nog niet.
  Fijn dat je m’n blog interessant om te lezen vond… maar het verklaart nog geen nanodeeltje van het fenomeen “godsdienst” ;-).
  Als het je ontgaat waarom mensen überhaupt geloven, dan ben je zonder godsdienst opgevoed, of zonder overtuigde gelovigen dicht in de buurt.Toch?
  Dat mensen die een geloof aanhangen soms of vaak kenmerken vertonen waar psychiaters fraaie etiketten voor hebben, daar zijn al veel boekwerkjes over verschenen. Ongetwijfeld lopen er zwaar gestoorden rond in de werelden der gelovigen. Ik ben daar opgegroeid, en heb er veel meegemaakt. Maar toen ik eindelijk wist te ontsnappen uit het godsdienstgekkenhuis, bleek ik zelf een klap van de molen te hebben gekregen. Niet de psychiater maar de universiteit heeft me daar vanaf geholpen. Daarom maak ik werk van de oplossing van het weetnietbetersyndroom, want onwetendheid is de grootste gekmaker.

 14. fulpsvalstar zegt:

  Schitterend!
  Nu even geen tijd om te reageren, ik bewaar de link, dan reageer ik in het weekend alsnog.

 15. joost tibosch sr zegt:

  Heel kort (werd weer langer!) even. Die dominees’boodschap..begrijpend dat dat zo over komt..maar dan word ik hels!. Je kent scheppingsverhalen..er zijn er twee in het verzamelwerk bijbel terecht gekomen. Het eerste Gen 1 is een joodse bewerking van joodse priesters van oude Babylonische “natte” scheppingsverhalen met “oerzee”, uit de tijd van de babylonische gevangenschap(na 600 v C) met een uitgesproken intellectueel Godsbeeld buiten onze werkelijkheid, die “spreekt en het (onze werkelijkheid) is er”, het latere “Woord”. Het tweede is veel ouder, beginnend bij Gen 2, 4 met oerwoestijn en een veel primitiever Godsbeeld als bezige pottenbakker. Die aanvulling is bij het verzamelen expres gemaakt om na het optimistische eerste Scheppingsverhaal met zijn man-vrouw ook aan te geven dat de Adam, vruchtbare rode kleigrond, er “met zijn zorg” in zijn verwaande praktijk als Afar, los woestijnzand, een potje van kan maken.
  Het is dezelfde wetenschappelijke manier waarop jij bezig bent die wij bezigen bij bijbelstudie. En ook als dominees, zelfs de Paus, andere praatjes ophangen kunnen wij bij de stand van bijbelwetenschap nu niets anders zeggen. Dat zou ik ook doen als ik niet geloofde! Je snapt het, wel, denk ik..bij het woord dominee krijg ik de pieten! Als wetenschapper wil ik graag met jou, zoals dat hoort, de degens kruisen over oude teksten. Mijn deskundigheid en focus ligt bij de oude bijbelteksten. En wat plezierig, dat mensen hun talen kennen: kun je tenminste een geintje maken met honden!. .

 16. timmerark zegt:

  Ik kijk eigenlijk erg uit naar een Blog van jou over Alcohol.

 17. selma zegt:

  Daar heb ik vorig jaar al eens afdoende over geschreven Timmerark.
  Ik ben niet van de herhalingen, daar ben ik te nieuwsgierig voor.
  Anders was ik wel onderwijzeres geworden, als ik elk jaar hetzelfde lesje op wou zeggen.
  Maar wat let jou om zo’n blog te maken?
  Niet voor mij hoor. Ik lees liever iets waarvan ik nog niets wist.

 18. Aad Verbaast zegt:

  Als niet hondenliefhebber (eufemistisch) kostte me het wel heel veel moeite dit door te lezen. Interessante informatie zo allemaal bij elkaar. Petje af voor het onderzoekswerk.
  Heeft mijn standpunt niet veranderd overigens..

 19. Reine jRagolo zegt:

  Selma, ik heb ook nie zo veel met honden.
  Maar ik lees je graag. Je leest op de eerste plaats smakelijk en daarnaast heb je een geweldige kennis van de oudheid. Toen onze eigen voorouders nog jagers en verzamelaars waren en in beestenvellen rondliepen was er in andere delen van de wereld al veel meer beschaving. Daar lees ik graag over. En daar horen natuurlijk ook honden bij.

 20. selmasalo zegt:

  Joost Tibosch,
  sei nicht böse, met dominees’ bdschp bedoel ik alleen het verschil duidelijk te maken tussen de inlegkundige die de gelovige voorganger traditioneel bedrijft (exegetisch tekstjes wringen noem ik het ook wel), en wat ik probeer te doen: simpel te lezen wat er staat, en dan contemporaine en oudere teksten uit omliggende streken te lezen. En voorzover ik daar invloed op heb: zoveel mogelijk zonder sturing van een geloof. Al geloof ik dan wel dat divers godsdienstig gebabbel onzin is.
  Ik ben heel blij dat zoveel (Nederlandse) christenen zich sinds een paar decennia in de originele teksten verdiepen. Maar daar zitten m.i. ook kwalijke kanten aan waar het ’t annexeren van de Joodse Bijbel betreft om daar almaar vooraanwijzingen in te vinden voor de komst van Jezus. Veel Joden balen daar als een stekker van, en ik geef ze geen ongelijk.

  Ik heb niets tegen dominees in het algemeen (tegen een enkeling wel bijzonder veel). De gekmakende dominees uit mijn jeugd zijn dood en/of van hun geloof gevallen, en de moderne generaties dominees zijn veeel bescheidener, en durven veel meer naast de Bijbel te lezen en te vertellen. De paar die ik persoonlijk ken proberen echt mensen te troosten, en te helpen zin in hun leven te vinden, en dat is heel belangrijk en goed en lief werk. Daar ben ìk niet toe in staat. Maar dwarsliggers zijn ook nodig.

  Dus word nou niet hels! Dat woord betekent bovendien ‘van de godin Hel’, en nu voel ik dus alweer een blogje opkomen over deze verdonkeremaande en uiterst onheus behandelde Noord-Europese godin.
  Aan de gruwelijke hellevoorstellingen van de Koran en de invloed daar heden ten dage van, hebben een paar antieke Grieken en oude Christelijke kerkvaders een hoop schuld!

  Wat je oorsprongsideeën van de twee scheppingsverhalen betreft, moet ik het echt met je oneens zijn. Het tweede is verre van ‘primitief’ van afkomst, maar heeft flink geput uit mythen uit de Sumerische stadscultuur, rond de grote goden Ea &n Nin-mah in hun lusthof, met ook Nin-ti, ‘vrouwe rib’.
  Daar was geen ‘los woestijnzand’ bij, alleen vruchtbare klei. Alweer afar dus voor een informatief blogje. En verder gein zat, want aan Jiddisch doen we ook 😉

 21. selmasalo zegt:

  Verbazingwekkende Aad,
  dank je wel voor het lezen.
  Maken de lieve hondjes aan het eind je echt niet een bééétje soft?

 22. selmasalo zegt:

  Kletersteeg,
  blaffen Roemeense honden niet anders dan Nederlandse?
  Zoals Engelse koeien “moo” zeggen (en de onze “boe”),
  of de Franse hanen “cocorico” (en de onze “kukeleku”)…

 23. Blewbird zegt:

  Prachtig blog! Als (strand-)wandelaar heb ik zo mijn ervaringen met honden. Voor loslopende pitbullachtigen ga ik een straatje om (best lastig op het strand), andere honden zijn zeer leuk. Ik heb vooral goede ervaringen met Bordercollie’s. Die leggen een bal aan je voeten en verwachten dat je met ze speelt. Nou, dat wil ik wel. Met honden die ik ken, ben ik snel goede maatjes.

 24. Nee, maar zo op detail gehoorzamen doen ze niet.normaal komen ze ook niet binnen.
  Roemenen hebben geen hart voor dieren; daar zijn ze te dom voor.
  Maar als ik een poes zo tam heb als een hond, dan wordt ie gauw gestolen.
  De laatste die floot, van zo’n km afstand, en dan sprong die naar mij toe.Maar de begroeing was zo’n 75cm hoog, dus het was een hele serie sprongen….
  En als hij bij mij was, klom die tegen mij op en ging op mijn schouder zitten.

  Die werd met een broertje en moeder bij minus 18 graad uit de auto(nieuwe BMW gegooid.
  mijn vriendin riep me, maar ik kon er maar eentje vangen, moeder en de ander waren verdwenen.
  Die was toen ongeveer 4 week oud.

  Mijn hond: die kwam als jonge hond (herderachtig) bij mijn buren aan de ketting; ketting meter lang.
  Kreeg geen eten geen water.
  beet zijn ketting door9mist er een paar tanden door, en kwam naar mij.
  Eten en drinken gegeven.
  De vlgende dag moest ik weg en mijn vriendin zorgde voor hem, maar hij werd aangereden en kon niet opstaan of lopen.
  tweek zo gelegen; toen ik terug kwam, kwam hij weer overeind.
  Hih had besloten te blijven.
  Aaan de ketting; ketting 6 meter, ketting aan loopkabel van 22 meter.
  hij had een bereik van 240 meter en kon vrij in de schuur.
  Nu was hij 10 jaar een goede waakhond, en nu heeft ie pensioen; hij is meestal binnen en slaapt veel, behalve als er een teefje in de buurt is…

 25. Met dat jonge katje deed hij per ongeluk iets heel goed.Hij likte haar over haar kop.
  Voor een kat beteknt dat: ik zal voor je zorgen.
  Dat heeft ie geweten.
  Zij adopteerde de hond als een speeltje…klom op en over hem, sliep tegen hem aan. en hij vond alles best…

 26. Ik heb ooit eens eenvriendin dat gezegd; zij vroeg mij hoe ik dieren zo personelijk kreeg.Simpel door op de taal van die dieren in te spelen.
  Ze wilde een poes, en dat nest was bekend.
  Dus haal er een als die 4 week is.
  Dan lik dat beestje even over zijn kop.
  Bek met haren, maar de poes begrep het.
  Dan je doet alles met open deur.
  Poes achter haar aan naar toilet.
  Later; poes sprong op de rand en piste in toilet
  Dieren zijn simpel en logisch

 27. selmasalo zegt:

  Reine,
  dank je wel,
  alleen… ”dat onze eigen voorouders nog in beestenvellen rondliepen” toen “er in andere delen van de wereld al veel meer beschaving” was…
  Misschien ben je net zo oud als ik, en ook met die onzin opgevoed, maar:
  gelukkig is tegenwoordig veel beter bekend hoe geacheveerd ‘onze’ beschaving al vele eeuwen was in de tijd dat de Romeinen hier huis kwamen houden.
  Helaas konden onze voorvaderen niet schrijven, maar archeologische vondsten vertellen wèl hun verhaal! In de Bronstijd konden ze al heel fijn en ingewikkeld kledingstoffen weven, en ragfijne juwelen smeden…
  Ga bijvoorbeeld eens kijken in het RMO in Leiden, in het Drents Museum.

 28. selmasalo zegt:

  Blew,
  geef me een hand 😉
  De ene strandhond is de andere niet.
  Pitbulls geven me instant een hartverzakking alleen al als ik hun bolle harde kop in de verte zie, dus keer ik steevast subiet om.
  Sommige honden zijn gewoon aardig en grappig en vrolijk, maar…
  de beste honden zijn die, welke de wandelaar straal voorbijrennen,
  bijvoorbeeld omdat ze een andere hond zien om mee te spelen.
  En het allerbeste is een hondvrij strand.
  Daarom mag ik graag met regen en storm naar het strand gaan, wat ten onrechte hondeweer heet, want geen baas die zich dan buiten waagt, dus geen hond ook!

 29. Pitbulls zijn geen honden.
  Honden worden bepaald door hun gedrag.
  Als een hond vecht, stopt ie assie gewonnen heeft, de ander geeft zich dan over.Op de rug en wat issen..

  Een pittbull is gekruisd op krankzinnigheid.
  Die gaat door als hij gewonnen heeft.
  Is geen hond, maar een ongewenste kruising die afgeschoten moet worden.

  Net zo gevaarlijk zijn hybriden; verkeerde kruisingen met wolven.
  Er zijn er 450.000 in USA
  Als een hond een klein kind ziet ziet hij een klein mens.
  Als een hybride een klein kind ziet, ziet hij een prooi.

 30. selmasalo zegt:

  Kleet,
  erg leuk verhaal over die poezen.
  Maar wat me in jouw berichten steeds opvalt is dat je zo vreselijk negatief over Roemenen schrijft.
  Hoe houd je het daar eigenlijk uit, als je kennelijk zo de pest aan ze hebt?
  Ik zou eenvoudig niet kunnen wonen op een plek waar ik de mensen verafschuwde.
  Dat zou m’n gemoedsrust kwaad doen.
  Ik bemin mijn buren nou niet echt hartstochtelijk, maar ik kan niets onaardigs van ze zeggen.
  Voor sommigen geldt zelfs: integendeel. Die zijn heeel leuk.
  En zo hoort het ook, denk ik. Anders verhuizen.

 31. selmasalo zegt:

  Kleet,
  wat die hond en z’n prooi betreft,
  dat komt ook voor bij mensen: psychopaten, massamoordenaars, serieoplichters, draaideurcriminelen, bankmanagers.
  En misschien ook wel gewoon bij alle gelegenheidsdieven, waaronder gewone ‘nette’ burgers.
  Zo is het leven, een (groot?) deel van de levende wezens ziet het andere deel als prooi.

 32. 2001 illegale staking en veel diefstal erbij
  2003 diefstal 4000E en politei omgekocht
  2005 weer diefstal; electronische dlen van 3 machines; machines waardeloos; 9.000 schade; inspecteur was buurman van de dief
  2007 diefstal van erf; 12.000 schade
  2009 inbraak hand en electrisch en luchtgereedschap 8500 schade
  2010; inbraak, ik snapte de dieven op heterdaad; politie doet niets; dieven positief herkend
  2011 inbraak machinedelen 4500 schade
  2012 inbraak zware lasmachines, polijstmachines en kleiner spul gestolen; 6000 schade
  ik ben aangevallen, fysiek; aanvaller een gebroken neus.
  heb ettelijke processen gehad.
  Vriendin werd aangevallen, zat in auto, idioot sloeg met een baksteen door de ruit naar haar gezicht; rechter: dat was een non-criminele aanval…rechetr corrupt.

  Het is vuinis; ik heb in 15 jaar 4 mensen tegengekomen die ik normaal vind.dwz: geen alcoholist, geen kleptomaan, geen pathologische leugenaar, geen communistische imbeciel, niet extreem lui.

  Wil je weten waarom: lees Max Weber.
  In feite zijn ze net zo als wij voor de invoering van protestantisme

 33. selmasalo zegt:

  Waarom blijf je daar dan?
  Je bent toch geen masochist?

 34. Het eerste wat roemenen doen is een muur van 2 meter om hun huis/tuin zetten.Want anders steelt iedereen van iedereen; vader van zoon, zoon van buren en ga zo maar door.
  het heeft mijn bedrijf genekt.
  Nou lopen ze te demonstreren, de idioten
  Wij willen werk; dat willen ze helemaal niet.

  Alles wat je hier ziet, wegen nieuwe industrie, landbouwmachines alles is en wordt betaald door europa.
  92% van alle projecten zijn ten minste gedeeldtelijk gefraudeerd.
  Het land produceert 30% van het voedsel dat minimaal nodig is om in leven te blijven.
  Achtelijk, luiheid gemengd met crimineel en asociaal gedrag; dan heb je roemenen.

  Ik heb me van jongs af aan al geleerd om me te handhaven in vijandige omgeving.Om te werken met tegenstanders.Om asos’s onder controle te houden.
  Vannacht moet ik weer bewaken, ik slaap dan op de werkbank in de werkplaats, de deur is zo gedaan, dat binnenkomst veel lawaai maakt.
  Het wordt minus 16 graden; er is geen verwarming.

  De bank financier alleen als een bedrijf tenminste 52% in eigendom is van een roemeen..over discrimnatie gesproken…

 35. In NL zitten de stommelingen te mekkeren over pensioen leeftijd.
  Via europa betalen wij voor andere landen.
  In oostbloklanden : na 25 dienstjaren: vol pensioen; dus meestal met 45; dat is voor politie. leger, douane, gevangenisbewaarders

  Wij werken nu een sollicitatie af.Zoeken een bewaker.
  In een gebied van 10.000 ongeschoolde werklozen, kwan er 5 opdraven.
  1 valt af; is halfbloed zigeuner; dat zou stelen worden.
  nr 2 valt af; heeft hoog pensioen. wil veel te veel loon
  nr 3 valt af; vertrouw ik niet; is buurman van een inbreker
  2 laat ik opdraven, die lijken serieus

 36. Ga ik teruf, dan zou ik mijn machinepark moeten verschroten; in NL geen plaats voor.

 37. Maar ik leef vlgs een oude stelregel; do not get angry; get even.
  En dat zal ik.

 38. Maar als een hond een kind als prooi ziet, moet ie afgemaakt worden.

 39. joost tibosch sr zegt:

  Wat “vrouwe rib” betreft: het bijbelse rib-verhaal is een volkse verbeelding van de in het verhaal ook genoemde zin: “Eindelijk.. mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees,(Gen 2,23) “. Adam “roept” dat als hij de vrouw ziet, nadat hij bij de dieren geen “helper vond die bij hem paste”.Die uitdrukking werd gebruikt voor de meest intieme familiebetrekking en relatie. Het hele verhaal met zijn voorafgaande naamgeving aan dieren, waar Adam =,”man van vruchtbare rode kleigrond”, zijn gelijke =”recht tegenover hem” niet vindt, is een sexueel geladen protest (“passen” “recht tegenover hen”) tegen (toen veel voorkomende) bestialiteit. In het veel latere literair veel meer sofisticated naar de 7de sabbatdag toe werkende Gen 1 met zijn manvrouw is daar helemaal niets meer van te merken.

  Jij kunt beter beoordelen of er in die tijd (15de-12de eeuw v.C?) alle mogelijke wederzijdse beïnvloeding zal zijn geweest. Wat mij betreft doet dat niets af aan de eigen volkse grootheid van dit bijbelse verhaal. En dan te bedenken dat dit verhaal eeuwenlang, tot op de dag van vandaag,met hardnekkige “inlegkunde” gebruikt wordt als “geloofs”basis voor onderdanigheid van de vrouw en afwijzing van nu wel geaccepteerde homosexualiteit!

  PS 1 Dat “primitievere” sloeg in mijn vorige reactie met name op de Godsvoorstelling!
  PS 2 De eerste joodse christenen gebruikten hun oude joodse verhalen als een soort midrasjim in de discussies onder elkaar en met joden, om op hun gebruikelijke -voor ons alleen met uitleg te begrijpen- joodse manier te verduidelijken, dat zij vonden dat Jezus ook tot de grote joodse mannen, “zonen Gods” behoorde. Die joodse midrasjim met hun actualisatie naar Jezus toe zijn dan ook in het NTische verzamelingen te vinden en worden nu dus, als ze zomaar gelezen of voorgelezen worden, meestal niet, dus verkeerd letterlijk, begrepen! .

 40. joost tibosch sr zegt:

  Dat laatste is de reden, waarom ik bijna niet meer in een kerk kom. Ik zit me te vaak gruwelijk te ergeren aan het zomaar voorlezen van teksten, die de hele meute verkeerd zit te begrijpen! En dan moet je nog je mond houden ook!

 41. De nacht overleefd; was minus 18.

 42. Bosgeus zegt:

  Nou, ik kan dan een herder hebben, ik kan die zonder lijn langst de eendjes laten lopen.
  Zoals al gezegd, het ligt aan het baasje als een hond vals is.

  Baasjes besluiten ook wat voor ras ze willen.
  Hondenrassen zijn voorspelbaar in karakter.
  Bij katten niet, alle katten uit een nest zijn verschillend in karakter, maar alle honden uit een nest hebben een voorspelbaar karakter. En hoe zich dat karakter ontwikkeld, dat ligt helemaal aan de baas.

  Die van mij vecht nooit, valt niets aan, maar heeft ooit toen die heel jong was een konijntje doodgebeten. Volgens mij was dat konijntje ziek. Mijn hond dacht dat het een bal was, .hij wilde het konijntje niet opeten. Ook niet nadat ik het gevild had.

  Sommige herders zijn echte watjes.

  Mijn hond kan dan een herder zijn, hij ziet er uit als een Golden retriever.
  Bordercollie, Tervuurse Herder, Hollandse Herder en Mechelse Herder door elkaar.
  Nederlandse herder noem ik zijn ras.
  Ik kende ook zijn opa en oma, vader en moeder, ooms en tantes, een van zijn ooms komt wel eens logeren. Dat is de hele dag grommen die twee, maar omdat ze zo gehoorzaam zijn wordt er niet gevochten.

  Gehoorzaamheid is het typische karakter van Herders, de meeste andere rassen luisteren slecht.
  En herders zijn niet gefokt als waakhonden, maar vooral om schapen te leiden.
  Elk herdersras is te gebruiken voor dat werk, herders ze zijn gehoorzaam en intelligent.
  Dus als je aangevallen wordt door een herder, dan is die baas medeplichtig.

  Mensen zijn gevaarlijker dan honden, dus angst voor honden is niet geheel terecht.
  Mensen doden heel wat meer kinderen per jaar dan honden.

  En van die Islam, volgens bronnen die ik daar over vond, is die opgezet door de Katholieke Kerk. Herkenbare inquisitie en hypocrisie. Die sektes zijn propaganda, heeft niets met religie te maken.

  Ik weet niet veel van dominees, maar ik ben al dolblij als ik er een zie, omdat ik opgegroeid ben tussen de papisten. Katholieken zijn dat. Romanisten, heidense aanbidders van afgodsbeelden en Maria. Maria vinden de Katholieken belangrijker dan Jezus en het moordwapen waar Jezus mee vermoord is hangen ze aan de muur en om hun nek. Als je daar wat van zegt, dan reageren ze ongeveer als pitbulls die slecht afgericht zijn. Waar mijn hond, die niets en niemand bijt ook al vaker door aangevallen wordt en ook gebeten is. Die baasjes worden dan kwaad op mij omdat ik hun hond in elkaar stamp. Maar als mijn hond zo vals zou zijn zou ik hem afmaken.

Schrijf hier je reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s